BEOGRADA

Beograd je grad na raskrsnici brojnih ruta trafikinga heroinom, sa velikom populacijom injektirajućih korisnika droga, od kojih mnogi pripadaju marginalizovanoj romskoj zajednici. Većina korisnika živi u ekstremnom siromaštvu, izopšteno iz društva. Zahvaljujući donaciji Globalnog Fonda za borbu protiv SIDE, tuberkuloze i malarije, nekolicina programa smanjenja štete je inicirana početkom ovog veka, kao što je distrubucija sterilnog pribora za injektiranje u cilju prevencije virusnih infekcija. Prevalenca HIV infekcije među korisnicima droga je i dalje niska, ali je dostupnost programima smanjenja štete daleko od adekvatne – najbolji indikator rizika jeste visoka prevalenca Hepatitis C infekcije.

Nade onih koji pružaju usluge, da programi mogu biti prošireni, su otišle niz vetar: zemlja ne može da aplicira za Globalni Fond, a poslednji grant je završen 2014. godine. Programi za podršku korisnicima droga se suočavaju sa nesigurnom budućnošću – neki od njih će se zatvoriti. Ni državna niti lokalna beogradska uprava ne pružaju adekvatno finansiranje programa smanjenje štete za injektirajuće korisnike droga. Molimo podržite borbu lokalnih organizacija civilnog društva da podstaknu donosioce odluka da preuzmu inicijativu i kreiraju gradsku strategiju zasnovanu na pristupu četiti stuba!
Naš partner iz Srbije u ovoj kampanji je Re Generacija. Da saznate više o situaciji u Srbiji, pogledajte film u produkciji Drugreporter-a i Re Generacije. https://www.youtube.com/watch?v=SoignZNIgBw

Peticija

Ukoliko podržavate našu kampanju, a kako bi uèinili naše gradove bezbednijim, molimo uključite se u akciju i potpišite peticiju!