BUKUREŠTA

Dugi niz godina, HIV infekcija je u Bukureštu bila izuzetno retka među injektirajućim korisnicima droga. Situacija se dramatično promenila poslednjih godina, sa rastućim brojem infekcija od četiri nova slučaja u 2007. godini, do 801 tokom 2014. godine. Zašto? Delom zbog buma na tržištu novih psihoaktivnih stimulansa (prodavanih kao “ethnobotanicals”) koji je doveo do brzog povećanja broja injektirajućih korisnika droga: korisnik heroina injektira 4 do 5 puta dnevno, injektirajući korisnik stimulansa 10 do 15 puta. Drugo objašnjenje je da je dostupnost sterilnog pribora za injektiranje dramatično opala tokom istog perioda, te su korisnici međusobno delili pribor, što je pak dovelo do novih infekcija. Izvor: Wikipedia

U Rumuniji postoje programi smanjenja štete koji za cilj imaju prevenciju deljenja pribora za injektiranje, i krvno prenosivih infekcija. Ovi programi takođe pomažu korisnicima droga da odu na detoksikaciju i rehabilitaciju. Većina njih bilo je finansirano od strane Glbalnog Fonda – ali nakon što je zemlja ušla u EU, prestala je da bude podobna za donacije iz Globalnog Fonda. Ni nacionalna Vlada, niti gradska uprava nisu alocirale finansijska sredstva kako bi bila obezbeđena održivost programa smanjenja štete, stoga programi rade smanjenim kapacitom.

Od 2010. godine, finansiranje programa smanjenja štete je osciliralo, što je omogćilo onima koji su pružali usluge da svoj posao nastave, ali su bili prinuđeni da budu inventivni u pronalaženju izvora finansiranja programa zamene igala i programa substitucione terapije, u okviru šireg finansiranja, kao što je evropsko strukturno finansiranje. Iako je efektivnost programa smanjenja štete visoko priznata i prihvaćena od strane donosilaca odluka pozitivne izjave nisu podržane i finansijski. Ovakva situacija dovodi do prekida u pružanju usluga , kao što se desilo u julu 2013. godine kada su, suočene sa mogućim privremenim zatvaranjem zbog nedostatka sterilne opreme i lekova, organizacije civilnog društva zajedno sa injektirajućim korisnicima droga organizovale protest, pozivajući na hitnu podršku programima smanjenja štete.

Mnogi korisnici droga žive na ulici, a tokom zime u kanalizacionim sistemima, pod zemljom gde ne postoje tekući izvori čiste vode niti adekvatni higijenski uslovi za život. Otpad u vezi sa injektirajućom upotrebom droga predstavlja izvor neprijatnosti i uznemirenosti stanovništva. Organizacije civilnog društva sada lobiraju za otvaranje bezbednih prostorija za injektiranje gde korsnici mogu koristiti svoju drogu na bezbedan način, u higijenskim uslovima, pod nadzorom medicinskih radnika ne uznemiravajući druge ljude. Neophodno je u Bukureštu kreirati strategiju zasnovanu na principu četiri stuba i obezbedi podršku za programe prevencije, lečenja, i porgrame smanjenja štete, kao raditi na senzibilizaciji policajaca da saradjuju sa ovim servisima i programima. Molimo podržite našu peticiju!
Naš partner iz Rumunije u ovoj kampanji je Rumunska mreža za smanjenje štete Romanian Harm Reduction Network. Da saznate više o situaciji u Rumuniji pogledajte film u produkciji Drugreportera i Romanian Harm Reduction Network-a. https://www.youtube.com/watch?v=Tvl7Ddfa8OE

Peticija

Ukoliko podržavate našu kampanju, a kako bi uèinili naše gradove bezbednijim, molimo uključite se u akciju i potpišite peticiju!